torsdag 11 mars 2010

Kvicksilvers hantering

Källa http://www.mercstab.se/


Metalliskt kvicksilver

Enbart i Sverige finns idag uppskattningsvis närmare 500 ton rent metalliskt kvicksilver lagrat. Ute i Europa har man beräknat mängden till 12 000 ton. Ytterligare mängder metalliskt kvicksilver tillkommer efter behandling av batterier och annat kvicksilverhaltigt avfall.

Målsättningen är att allt avfall innehållande mer än 0,1 % viktprocent kvicksilver skall slutförvaras i bergrum senast år 2015. De flesta är överens om att låghaltigt kvicksilveravfall först ska omvandlas till flytande form (metalliskt), för att därefter stabiliseras kemiskt före slutförvar. Det är inte lämpligt att transportera kvicksilver i flytande form, en metod att stabilisera kvicksilvret där det finns är därför önskvärd.

Kvicksilvrets låga kokpunkt och höga ångtryck gör ämnet lättflyktigt. Redan i rums-temperatur avgår giftig ånga och vid temperaturhöjning ökar förångningen språngartat. Det är därför angeläget att vid stabilisering använda en metod som är helt sluten och undvika uppvärmning av kvicksilvret. Gasformigt obundet kvicksilver diffunderar igenom tillsynes täta material såsom betong och tegel.

Vidare till:
Kommentar.

Kanske det ändå är bäst för sammhallet att behålla kvicksilvret bundet till amalgamet i tänderna så länge som möjligt. Intressant är även kvicksilvrets ångtryck! Det vekar inte vara helt lätt att hålla på platts!


Restprodukten

Restprodukten består av ett svart pulver - kvicksilverselenid eller kvicksilversulfid. Den har mycket låg löslighet inom de pH-värden som förekommer i naturen. Tack vare den speciella skyddande miljön i slutförvaringskärlet fortgår under lagring bildning av en mera stabil sulfid/selenid. Den kemiska bindningen mellan grundämnena blir med tiden starkare och mera fullständig. Analyser visar på en 98-procentig omvandling till kvicksilverselenid på någon månad.

HgSe
Kvicksilverselenid (tiemannit) återfinns i vissa vulkaniska bergarter och är mycket svårlösligt. HgSe är stabil inom de pH-värden som förekommer i naturen. För att spjälka HgSe krävs upplösning i kungsvatten (en blandning av koncentrerad salpetersyra och saltsyra). Selen är betydligt dyrare än svavel och tillgången begränsad.

HgS
Kvicksilversulfid (cinnober) återfinns i vissa bergarter och är stabil under syrefria förhållanden. Konstgjord kvicksilversulfid (HgS), är svart till färgen, och bildar ett fint pulver. Om svart kvicksilversulfid sublimeras eller upphettas tillsammans med alkali-polysulfider, övergår den svarta sulfiden till ett rött pulver (röd kvicksilversulfid, konstgjord cinnober). Tillgången på svavel är god och priset betydligt lägre än för selen.

Vidare till:


Kommentar. Kanske man ska börja med att låta fluortanten få sällskap av en Selentant! Ingen svaveltant för jag har nog djävelskap redan.Välkommen till

MercStab.se

Metod att stabilisera metalliskt kvicksilver inför slutförvar

Patent SE 527661

Miljödepartementet

Den 19 februari överlämnade Utredningen om slutförvar av kvicksilveravfall (M 2005:02) sin slutrapport till Miljödepartementet.
Den understryker nödvändigheten av stabilisering av kvicksilvret inför slutförvaring.

Utredningens slutsats är: ”Gällande krav på behandling av avfall före deponering – för att underlätta hantering, minska risker och i övrigt bidraga till att en säker hantering innebär att allt avfall inklusive kvicksilver i metallisk form ska stabiliseras på lämpligt sätt före deponering.”

”Detta innebär att tekniken för att stabilisera flytande kvicksilver är en nyckelfråga för att praktiskt kunna genomföra deponering av stora delar av det svenska kvicksilveravfallet.”

Läs eller ladda ner hela slutrapporten i PDF-format. (359 sidor, 6MB):

Att slutförvara långlivat farligt avfall i undermarksdeponi i berg SOU 2008:19

Svenskt initiativ förhindrade osäker kvicksilverlagring i Europa. Inför mötet den 28 juni 2007 fanns stor risk att kvicksilverlagringen gjordes till ett stort europeiskt problem. Miljöministrarna ställde sig nu bakom det svenska förslaget säger Miljöminister Andreas Carlgren.
Det innebär att flytande kvicksilver inte får lagras permanent, innan man fastställt miljökraven som skall gälla. Förslag väntas senast år 2010, fram till dess ska vi hitta lösningar för säker lagring.

Emcoplate AB har sedan 20 år arbetat med att oskadliggöra kvicksilver i olika sammanhang. Efter långvarig forskning sökte Emcoplate patent år 2004 på metod att stabilisera flytande kvicksilver. Liknande forskning har också bedrivits vid Örebro Universitet, där presenterade en industridoktorand i februari 2006 en avhandling i ämnet "Mercury Immobilization".
MercStab®-metoden är väl dokumenterad och får därmed anses uppfylla EU:s krav på stabilisering.

Vidare till:


Kvicksilvermätning under höljet på ugnen i Landskrona
för fastställande av diffusion genom infodring

ooOoo

Diffusion innebär slumpvisa rörelser av otänkbart små molekyler, de passera lätt genom till synes täta material. Molekylrörelser växer med temperaturen. Molekylerna förflyttar sig alltid från hög kvicksilverånghalt till lägre. Är kvicksilverånghalten lägre utanför ugnen än inne i den, passerar således molekylerna ut genom ugnsmaterialet.

Diffusion förväxlas ibland med konvektion som däremot är tryckberoende och påverkar gasblandningen via fläktar, kanaler och spjäll. Kvicksilvrets förmåga att "försvinna" är dåligt känd bland branschfolk.

Naturvårdsverket tillsatte därför under 2001 en särskild arbetsgrupp för att utreda frågan - vart tar kvicksilvret vägen och varför fungerar inte de nya kolfilteranläggningarna?

En kraftig diffusion förorsakar en stor förlust av kvicksilverånga redan från själva krematorieugnen, det framgår av ett stort antal mätningar vid svenska krematorier. Sättet att stoppa den primära spridningen går ut på att åstadkomma en kemisk reaktion redan i härden, för att där binda kvicksilvret kemiskt.
Den ofta rekommenderade industriella metoden, att avskilja kvicksilvret senare i rökgasflödet, "through end - of - pipe techniques" fungerar därför inte vid krematorier.

Denna primära diffusion övergår senare i en sekundär diffusion som innebär att kvicksilvret lämnar slutprodukten om den består av sot/aska + aktivt kol. Trots förvaring på tätslutande plåtkärl är lagringsstabiliteten mycket dålig. Efter 12 månaders förvaring i rumstemperatur finns knappast något kvicksilver kvar i restprodukten.

Lagringsstabiliteten av kvicksilver i slutprodukten måste vara absolut, i annat fall minskar effekten av reningsmetoden i takt med diffusionen. Även de dyraste reningsanordningar blir då värdelösa i avseende kvicksilveravskiljning.

Därför kan man i dag påstå att kvicksilverrening med kolfilter utan QuickSafe ampull är helt resultatlös.

Hur farlig är diffusionen?
I en engelsk undersökning (Maloney, Phillips, och Mills: Lancet Vol.357, Nov.14 1998) visades att krematoriepersonal (97 st) hade signifikant högre koncentration av kvicksilver i hårprover än en kontrollgrupp (46 st) som inte var utsatt för kvicksilver i sin arbetsmiljö. Den administrativa personalen (28 st) hade högst koncentration, personalen i ugnsdelen (45 st) hade lägre och de som arbetade ute på kyrkogården (11 st) hade lägst. Eftersom 30-50 % av kvicksilvret snabbt diffunderar (sprider sig), rakt genom ugnsväggarna och förs vidare till alla utrymmen i krematoriet med internventilationen, är det inte förvånande att de två första grupperna hade höga koncentrationer. Kvicksilverhalten i hår speglar långtidsexponering mycket bättre än den i blod och urin där halveringstiden är ca 30 timmar. I Sverige har endast blod- och urinprover undersökts hos krematoriepersonal. De flesta krematorier i Sverige kremerar huvudsakligen 3 dagar i följd per vecka och om provtagningen sker på en måndag får man ett falskt nollsvar.

Docent Gerhard Holm

igholm@algonet.se

Se även e-mail från Docent Robert Pompe, Svenska Keraminstitutet.
PDF-dokument

Till emcoplate.seKälla http://www.emcoplate.se/kvick.htm

Farligt kvicksilver finns också i termometrar och knappceller

ooOoo

Kvicksilver har fått den kemiska beteckningen Hg, alla har vi någon gång hanterat grundämnet.
Avvecklingen av Hg i olika konsumtionsvaror har gått mycket snabbt. Men många produkter som vi använder har en lång livslängd och vi kan förvänta oss en strid ström av kasserade produkter. Det kan vara termometrar, el-apparater, instrument, batterier, vippströmbrytare m.m.

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna.
Varje tillskott till miljön är därför olämplig, det har man tagit fasta på hos våra kunder.
Miljömedvetna förvaltningar har gått före och visat vägen, trots att de inte fått några förelägganden om rökgasrening från tillsynsmyndigheten.

Kemikalieinspektionen anser Hg vara ett av de farligaste ämnen som används industriellt. Det har funnit användning i en stor mängd tillämpningar på grund av dess egenskaper. Av dessa utnyttjas ex.v. kvicksilvrets unika kemiska och fysiska egenskaper, såsom specifika gas-och strålningsegenskaper, linjära värmeutveckling, höga densitet, elektriska ledningsförmåga, stora ackumuleringsförmåga m.m.

Dessa mångfasetterade egenskaper hos metallen, hindrar emellertid inte att den skall fasas ut då, (när) den kan ersättas av annat material eller teknik.

Kvicksilver är en silverglänsande metall (grundämnet Hg), med mycket låg smältpunkt, (minus) -39o C och således flytande även vid låg temperatur. Ångtrycket är därför mycket högt, mättnadskoncentrationen vid 20oC är ca 13 mg/m3 luft d.v.s. 430 gånger högre än nuvarande hygieniska gränsvärde.
Smältpunkt, kokpunkt och ångtryck är exceptionella, härav kommer förmågan att diffundera genom till synes täta material.

Enligt WHO:s Expertkommitté finns ingen nedre gräns, (nolleffektgräns) som kan accepteras, med hänsyn till kvicksilvrets farlighet, gränsvärdet borde vara noll (0).

En sammanställning av de referenser som ger aspekter på kvicksilvrets giftighet skulle bli mycket lång, det finns ca 10 000 sådana arbeten. Hg framställs genom brytning i jordskorpan, den har använts utan att vi från början känt till följderna för miljön. Kvicksilver (Hg) är ett grundämne och kan därför inte brytas ner, men däremot bindas till en mycket stabil kemisk förening - kvicksilverselenid (HgSe).


WHO: Gränsvärdet borde vara 0 Zero

Jahaaaaaa..... men då borde man kanske inte ha det i tänderna heller. Eller?
Jepp. Å detta skit är under hjärnan! Ett under att man lever än!

Inga kommentarer:

 
Creeper